Stamoulis Publications Home Page

Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο
εκδόσεις βιβλίων


Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα των Εκδόσεων Σταμούλη Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε στο e-shop και να κάνετε τις αγορές σας Είσοδος Πατήστε εδώ για να δείτε τη λίστα με τα προϊόντα που έχετε αποθηκεύσει Πατήστε εδώ για να τροποποιήσετε στοιχεία του λογαριασμού σας. Επικοινωνία
Αρχική Εγγραφή Είσοδος Λίστα Λογαριασμός Επικοινωνία
Αναζήτηση Σύνθετη Αναζήτηση
το καλάθι περιέχει
0 προϊόντα
Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του καλαθιού και να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.
επιλογή γλώσσας Ελληνικά English
Εγγραφή στην ηλεκτρονική μας ενημέρωση
Κατηγορίες
 
eBooks
 
 
Οικονομία & Διοίκηση
 
 
Γεωτεχνικές Επιστήμες
 
 
Εφηβικά
 
 
Θεολογία
 
 
Παιδικά
 
 
Θετικές Επιστήμες
 
 
Περιβάλλον - Ενέργεια
 
 
Ιατρική
 
 
Πληροφορική - Τεχνολογία
 
 
Δίκαιο
 
 
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
 
 
Κοινωνικές Επιστήμες
 
 
Λεξικά
 
 
Διάφορα
 
 
Ιστορία - Λαογραφία
 
 
Μαγειρική
 
 
Πολιτική
 
 
Λογοτεχνία
 
 
Ανθοδετική
 
 
Πανεπιστημιακά
 
Οι εκδόσεις μας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RapidSSL
Google+

Αρχική Οικονομία & Διοίκηση Χρήμα - Τράπεζες > Εισαγωγή στην τραπεζική χρηματοοικονομική διοικητική.


Εισαγωγή στην τραπεζική  χρηματοοικονομική διοικητική.

Εισαγωγή στην τραπεζική χρηματοοικονομική διοικητική.

ΜΕΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
€21,31  €19,18 (-10,00%)
Πόντοι που κερδίζετε: 2
Χρονολογία έκδοσης:  2009
ISBN: 9789602566664
Σχήμα: 14x21
Σελίδες: 441
Εκδότης: ΕΞΑΝΤΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ.ΑΕ.
Κωδικός βιβλίου: 21661
Διαθεσιμότητα: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Περιγραφή
Στο κέντρο της τραπεζικής χρηματοοικονομικής διοικητικής βρίσκε­ται η ικανότητα διαχείρισης των κινδύνων χαρτοφυλακίου της τρά­πεζας, είτε οι κίνδυνοι αυτοί προέρχονται από τα μεγέθη του ισολο­γισμού είτε από μεγέθη εκτός ισολογισμού. Στη σημερινή περίοδο, στην οποία έχει επιβληθεί ένα φιλελεύθερο σύστημα συναλλαγών, η τραπεζική τείνει όλο και περισσότερο να λαμβάνει τη μορφή διαχεί­ρισης κινδύνου. «Διαχείριση κινδύνου» καλείται το σύνολο των συ­ντονισμένων ενεργειών στις οποίες προβαίνει η διοίκηση ενός πι­στωτικού ιδρύματος με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στην καθαρή θέση, στα έσοδα ή στα κέρδη του από την επίδραση ενός ή περισσοτέρων κινδύνων. Για να κατα­στεί δυνατός ο έλεγχος του συνολικού φάσματος των κινδύνων εί­ναι απαραίτητος ο κεντρικός συντονισμός των αποφάσεων που α­φορούν στην ασκούμενη πολιτική στους επιμέρους τομείς, οι οποίοι καθορίζονται από τους ενυπάρχοντες κινδύνους. Ειδικότερα, οι α­ποφάσεις αυτές αναφέρονται: στη διαχείριση παθητικού (διαχείριση ιδίων και δανειακών κεφα­λαίων), μέσω της οποίας εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση της τραπεζικής δραστηριότητας. στη διαχείριση ενεργητικού (διαχείριση χαρτοφυλακίων απαιτή­σεων και επενδύσεων) μέσω της οποίας εξασφαλίζονται τα εισο­δήματα της τραπεζικής δραστηριότητας. στη διαχείριση της λειτουργίας του τραπεζικού ιδρύματος, μέσω της οποίας εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των γενικών λει­τουργικών δαπανών.
 
Περιεχόμενα>>  
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Σύγχρονες τάσεις στο τραπεζικό σύστημα
1.1. Εισαγωγή 17
1.2. Οι βασικές δυνάμεις της αλλαγής 17
1.3. Αυξανόμενος ανταγωνισμός 28
1.4. Ανακεφαλαίωση 31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ανάλυση της αποτελεσματικότητας των τραπεζών
2.1. Εισαγωγή 33
2.2. Οι εμπορικές τράπεζες ως χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές 33
2.3. Η σχέση μεταξύ ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 40
2.4. Ανάλυση κερδοφορίας τραπεζών: το υπόδειγμα ROE 42
2.5. Ανάλυση του μεγέθους «χρήση ενεργητικού» (AV) 44
2.6. Χαρακτηριστικά ισολογισμών των εμπορικών τραπεζών 46
2.7. Ανακεφαλαίωση 49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Πράξεις εκτός ισολογισμού
3.1. Εισαγωγή 57
3.2. Βασικά χαρακτηριστικά των πράξεων εκτός ισολογισμού 57
3.3. Είδη πράξεων εκτός ισολογισμού 59
3.4. Ανακεφαλαίωση 68

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Διαχείριση κινδύνων εμπορικών τραπεζών
4.1. Εισαγωγή 69
4.2. Κίνδυνοι εμπορικών τραπεζών 69
4.3. Διαχείριση κινδύνων 75
4.4. Ανακεφαλαίωση 79

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αποτίμηση χρεωγράφων
5.1. Εισαγωγή 81
5.2. Υπολογισμός της απόδοσης των πιστωτικών εργαλείων χρηματαγοράς 81
5.3. Ορισμός, χαρακτηριστικά και αποτίμηση ομολογιών 86
5.4. Αποτίμηση των εντόκων γραμματίων του δημοσίου 100
5.5. Μέση διάρκεια αναμονής αξιών 104
5.6. Ανακεφαλαίωση 113
5.7. Παράρτημα: Μέση διάρκεια και ευαισθησία τίτλου 114

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Οι προσδιοριστικοί παράγοντες τον επιτοκίου
6.1. Εισαγωγή 117
6.2. Ο προσδιορισμός του ύψους του επιτοκίου συμφωνά με την κλασική και κεϋνσιανή θεωρία 117
6.3. Η σχέση που συνδέει τον πληθωρισμό και το επίπεδο του επιτοκίου 120
6.4. Επιτόκια και επιχειρηματικοί κύκλοι 122
6.5. Γιατί διαφέρουν τα επιτόκια επί των διαφόρων ειδών χρεωγράφων 123
6.6. Προθεσμιακά επιτόκια 126
6.7. Καμπύλη αποδόσεων επιτοκίων 130
6.8. Ανακεφαλαίωση 137

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Διαχείριση ενεργητικού - παθητικού
7.1. Εισαγωγή 139
7.2. Ανάλυση ανοίγματος: Μετρώντας το καθαρό εισόδημα και τη βραχυπρόθεσμη ταμειακή ροή 140
7.3. Διαχείριση του ανοίγματος 152
7.4. Σχέση μεταξύ ανοίγματος και καθαρού περιθωρίου επιτοκίου 155
7.5. Δυναμική ανάλυση ανοίγματος 157
7.6. Το υπόδειγμα μέσης διάρκειας αναμονής αξιών - ανοίγματος 158
7.7. Ανακεφαλαίωση 170

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Διαχείριση κινδύνου επιτοκίου με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και με συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου
8.1. Εισαγωγή 171
8.2. Βασικές έννοιες 172
8.3. Στρατηγικές με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 181
8.4. Εφαρμογές αντιστάθμισης 187
8.5. Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου 194
8.6. Ανταλλαγή νομισμάτων 201
8.7. Ανακεφαλαίωση 203

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Διαχείριση κινδύνου με δικαιώματα προαίρεσης
9.1. Εισαγωγή 205
9.2. Κατηγορίες δικαιωμάτων 205
9.3. Τρόποι λειτουργίας των δικαιωμάτων προαίρεσης 208
9.4. Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του δικαιώματος 212
9.5. Οι συντελεστές ευαισθησίας 214
9.6. Ισοτιμία δικαιώματος αγοράς - δικαιώματος πώλησης 221
9.7. Ανακεφαλαίωση 223

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Διαχείριση κινδύνου υποχρεώσεων (παθητικό)
10.1. Εισαγωγή 227
10.2. Καταθετικά προϊόντα 227
10.3. Λοιποί τρόποι προμήθειας τραπεζικής ρευστότητας μέσα από τη διαχείριση του παθητικού της 234
10.4. Δανεισμός των εμπορικών τραπεζών από την κεντρική τράπεζα. Διατραπεζικός δανεισμός 238
10.5. Ανακεφαλαίωση 249

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Διαχείριση κινδύνου ιδίων κεφαλαίων
11.1. Εισαγωγή 251
11.2. Η επάρκεια των κεφαλαίων των τραπεζικών ιδρυμάτων 251
11.3. Η σημασία των ιδίων κεφαλαίων 254
11.4. Ο ορισμός των ιδίων κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 255
11.5. Η παραγωγή κεφαλαίου 262
11.6. Ανακεφαλαίωση 271

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Η μέτρηση του κόστους των πηγών ρευστότητας και ο έλεγχος των δαπανών εκτός των δαπανών τόκων
12. 1. Εισαγωγή 273
12. 2. Κόστος λειτουργίας μιας τράπεζας 273
12. 3. Κόστη των ανεξάρτητων πηγών των πόρων 276
12. 4. Το κόστος χρέους 278
12. 5. Κόστος του μετοχικού κεφαλαίου 278
12. 6. Σταθμισμένο οριακό κόστος των συνολικών πηγών 284
12. 7. Ανάλυση οριακού κόστους: μια εφαρμογή 285
12. 8. Έλεγχος των δαπανών εκτός τόκων 287
12. 9. Στρατηγικές διαχείρισης κόστους (ΣΔΚ) 288
12.10. Ανακεφαλαίωση 290

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Διαχείριση κινδύνου ρευστότητας
13.1. Εισαγωγή 291
13.2. Κίνδυνος ρευστότητας, η διαχείριση της τραπεζικής ρευστότητας 291
13.3. Εσωτερικές και εξωτερικές πηγές ρευστότητας 294
13.4. Οι κίνδυνοι της διαχείρισης ρευστότητας 296
13.5. Υπολογισμός της τραπεζικής ρευστότητας 297
13.6. Η αντίστροφη σχέση μεταξύ ρευστότητας και κερδοφορίας 299
13.7. Οι λειτουργίες της τραπεζικής ρευστότητας 300
13.8. Διατραπεζικό σύστημα ανταποκριτριών τραπεζών 304
13.9. Ανακεφαλαίωση 309

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο
14.1. Εισαγωγή 311
14.2. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και η πολιτική διαχείρισης του 311
14.3. Στόχοι του επενδυτικού χαρτοφυλακίου 314
14.4. Τα χαρακτηριστικά της σχέσης «απόδοσης - κινδύνου» μιας επένδυσης σε χρεώγραφα 316
14.5. Ο χρόνος ωρίμανσης ως κριτήριο επιλογής χρεωγράφων 318
14.6. Ανακεφαλαίωση 327


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 329
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 333
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας

 Περιεχόμενα καλαθιού
Δεν έχετε αρκετούς πόντους για να αγοράσετε αυτό το προϊόν!

 Περιεχόμενα καλαθιού
Εmail Αlert
Εάν θέλετε να σας ενημερώσουμε όταν το βιβλίο γίνει διαθέσιμο ή όταν κάποιος συγγραφέας εκδόσει κάποιο νέο βιβλίο, συμπληρώστε το email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Παρακαλώ ενημερώστε με,
με email όταν:
 
ο συγγραφέας εκδώσει καινούριο βιβλίο
   
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία, πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος. Για να κάνετε εγγραφή, πατήστε εδώ
Είδατε πρόσφατα
1Εισαγωγή στην τραπεζική χρηματοοικονομική διοικητική. - ΜΕΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
€21,31 €19,18
 
 
 
^BACK TO TOP